top of page

PERSONVERNERKLÆRING

Connecting People AS retningslinjer for behandling av persondata
Vi er forpliktet til å behandle dine personlige opplysninger på en samvittighetsfull, pålitelig og respektfull måte og i samsvar med til enhver tid gjeldende lov om personopplysninger.

Connecting People AS retningslinjer for behandling av persondata

Vi er forpliktet til å behandle dine personlige opplysninger på en samvittighetsfull, pålitelig og respektfull måte og i samsvar med til enhver tid gjeldende lov om personopplysninger.
Connecting People AS, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger. Vårt grunnlag for å behandle dine personopplysninger vil variere, men vil alltid ha et begrunnet og legitimt formål og hjemmel. Vi vil under ingen omstendighet bruke dine persondata til annet formål enn det som opprinnelig er bestemt og godkjent av behandlingsansvarlig.

 

Hva er personopplysninger

Personopplysning er en opplysning eller vurdering som kan knyttes til deg som enkeltperson, slik som for eksempel navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse, bilnummer, bilder, fingeravtrykk, irismønster, hodeform (for ansiktsgjenkjenning) og personnummer. Opplysninger om adferdsmønstre er også regnet som personopplysninger. Opplysninger om hva du handler, ser på TV og hva du søker etter på nettet. Sensitive personopplysninger som blant annet er opplysninger om en persons helse, rasemessig eller etnisk bakgrunn, politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning er eksempler på sensitive personopplysninger som er spesielt beskyttelsesverdig.

 

Personopplysninger som Connecting People AS samler inn og behandler

Vi samler inn og behandler personopplysninger om våre ansatte eller personer som er i et arbeidsforhold med oss. Personopplysninger vi behandler begrenser seg til det som er nødvendig for å kunne oppfylle en ansettelseskontrakt eller arbeidskontrakt.

 

I tillegg samler vi inn personopplysninger om

Våre kunder eller potensielle kunder - for å kunne levere eller opplyse om våre tjenester og yte god kundeservice og etablere en god kommunikasjon med nåværende og fremtidige kunder

Våre leverandører – for å kunne følge opp leveranser og leverandørforpliktelser i henhold til kontrakt

Besøkende/brukere på våre digitale kanaler/hjemmeside – vi samler inn data om våre besøkendes aktiviteter på våre kanaler for å kontinuerlig forbedre våre tjenester, samt dialog med våre interessenter. 

Vi samler inn dine personlige opplysninger når du er i samhandling med oss via våre ulike kanaler, hvor du får presentert spesifikke vilkår som angir hvilke data, om noen, som samles inn og for hvilket formål. Vi anbefaler sterkt at du leser de spesifikke vilkårene som gjelder for våre kanaler, før du godtar vilkårene våre.
 

Våre kanaler per i dag

Connecting People AS hjemmeside https://www.connectingpeople.no/

Connecting People AS nettsteder på sosiale medier (Linkedin, Facebook, osv.)

Vi overfører ikke dine persondata til 3. part utover de selskapene som behandler våre data på vegne av oss og som vi har etablert en databehandleravtale med. Overføring av persondata til et 3. land utenfor EU/EØS vil ikke forekomme.

 

Sikring av dine personopplysninger

Vi har et ansvar for at dine personopplysninger er tilstrekkelig ivaretatt og sikret. Derfor har vi etablert hensiktsmessige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak som vi gjennomgår og oppdaterer ved behov. Dette gjøres gjennom regelmessige risikovurderinger. Dersom Connecting People AS skulle oppleve et brudd på datasikkerheten som berører dine opplysninger, vil vi dokumentere det og vurdere konsekvensene for ditt personvern. Dersom personvernkonsekvensene tilsier det, vil vi rapportere avviket til tilsynsmyndighetene og informere deg om mulige konsekvenser.

 

Dine lovmessige rettigheter

Vi behandler dine data som er samlet inn om deg i henhold til krav i Lov om Personopplysninger. Det betyr også at du har rettigheter i forhold til de data vi har registrert om deg:

 

Rett til informasjon – vi skal gi deg den informasjon om hva vi har registrert om deg og til formål vi bruker dine data

Rett til innsyn og til å korrigere – du skal få rett til innsyn i dine egne data og korrigere disse om nødvendig

Retten til å bli glemt – du kan kreve å få slettet dine opplysninger dersom ingen annen lov eller løpende kontrakter hindrer det

Retten til å motsette seg eller begrense behandling – du skal kunne motsette deg eller begrense behandlingene som vi foretar med dine persondata

Dataportabilitet – du kan be om å få utlevert de persondata vi har registrert om deg

Rett til å klage – dersom du mener vi ikke behandler din persondata i henhold til norsk lov, kan du sende inn klage til vår tilsynsmyndighet (Datatilsynet)

Dersom du har gitt et samtykke for behandling av dine persondata til et eller flere spesifikke formål, har du rett til når som helst trekke dette samtykke tilbake

Når formålet med behandling av persondata er oppnådd, vil vi slette persondata under forutsetning at ingen annen lov bestemmer at vi må beholde og arkiver disse.

 

Kontaktinformasjon

Disse personvernprinsippene vil kunne være gjenstand for endringer i henhold til endringer og praktisering av gjeldene personvernlovgivning. Dersom du har spørsmål eller kommentarer til disse retningslinjene for personvern, ber vi deg kontakte vår behandlingsansvarlig hos:

 

Connecting People AS

Vikingjordet 16

1389 Heggedal

bottom of page